Información

TERQUIMSA i TEPSA construiran un carregador ferroviari per a granels líquids al Port de Barcelona

Información
Diario Marítimo ; 10 Agosto 2016

La nova instal·lació permetrà l’expansió del hinterland de les dues terminals

El Consell d’Administració del Port de Barcelona va aprovar en la seva sessió del mes de juliol l’atorgament d’una concessió administrativa a les empreses Terminales Químicos, S.A (TERQUIMSA) i Terminales Portuarias, S.L (TEPSA) per a la instal·lació i explotació d’un carregador ferroviari en ample europeu destinat a la recepció i reexpedició de granels líquids per ferrocarril.

La infraestructura s’instal·larà a la terminal ferroviària pública del moll de l’Energia del Port de Barcelona i comptarà amb 345 m

2 de superfície i un període concessional que s’allargarà fins l’any 2030.

El pressupost de les inversions a realitzar per ambdues terminals és de 887.666 euros i inclou la construcció d’una plataforma elevada de 5 metres i 84 m

2 de superfície per a la càrrega superior dels trens; i la construcció d’un rack de canonades que comunica aquesta plataforma amb TERQUIMSA i TEPSA.

El nou carregador tindrà capacitat per operar composicions de 14 vagons (210 metres) sense particions. Cal destacar que el carregador ferroviari actual, ubicat a les instal·lacions de TEPSA, té una capacitat màxima de 9 vagons, segregat en dues vies per a 4 i 5 vagons.

Millor connexió amb el

hinterland

La nova instal·lació permetrà ampliar el

hinterland (àrea d’influència) de TEPSA i TERQUIMSA i facilitarà la seva expansió a França, que únicament és possible si s’assegura una mida mínima de les composicions ferroviàries. A més, l’actual línia ferroviària permetria, amb noves inversions, ampliar la longitud dels trens que es poden operar, per la qual cosa es podria ampliar la capacitat si les exigències del mercat ho requereixen.

Aquesta inversió s’alinea amb els objectius que defineix el Pla Estratègic 2015-2020 del Port de Barcelona que pretén potenciar els modes de transport alternatius a la carretera i la seva intermodalitat, així com la presència del Port de Barcelona i els seus operadors al

hinterland, per tal d’esdevenir el primer centre de distribució euroregional a la Mediterrània en competència amb els ports del nord d’Europa.